Bedrijfsmilieuplan

Om de toekomstige milieumaatregelen voor de komende jaren te kunnen vaststellen kan een bedrijfsmilieuplan worden opgesteld, hetgeen deels een integraal onderdeel vormt van de ontwikkeling van milieuzorg binnen uw bedrijf.

Het ontwikkelen van het bedrijfsmilieuplan vindt in nauwe samenwerking met u plaats, hetgeen wordt afgestemd op de van toepassing zijnde convenanten en de beschikbare werkboeken van uw brancheorganisatie.

Na het ontwikkelen van het bedrijfsmilieuplan kan door AET de jaarlijkse externe rapportage plaatsvinden aan het bevoegd gezag omtrent de verbeteringen op milieugebied en de resultaten van de studies om een milieubesparing te realiseren.