Advisering geur reducerende maatregelen

Geurhinder naar de omgeving kan voor uw onderneming nadelig werken en hiermee het milieu-imago van uw bedrijf schaden, hetgeen negatieve consequenties heeft ten aanzien van het bedrijfsresultaat. Het oplossen van geurproblemen / geurhinder kost veel tijd en ergernis. Om hieraan een einde te maken kan AET met haar expertise op dit gebied allereerst in samenwerking met u een inventariserend onderzoek verrichten naar de emissiepunten (bronpunten). Aansluitend op de inventarisatie kan een preventieplan (plan van aanpak voor geur reducerende maatregelen) worden opgesteld, waarin onder andere prioriteiten kunnen worden toegekend en de kosten inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor kan na iedere gerealiseerde maatregel het effect worden vastgesteld en kan worden belicht in hoeverre nadere maatregelen nodig zijn, zodat er sprake is van een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen de reductie in de geurhinder naar de omgeving en de kosten.

In het kader van de uitvoering van een dergelijk plan kan door AET de desbetreffende zuiveringstechnische (emissiebeperkende) maatregel worden ontworpen (o.a. het dimensioneren van een biofilter, een gaswasser en beluchters). Vervolgens kan de begeleiding bij het installeren van de zuiveringstechnische voorziening worden verzorgd.