Milieuvergunningen (Wet milieubeheer) binnen de Omgevingsvergunning 

1. Aanvragen milieuvergunning binnen de Omgevingsvergunning
Voor de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten kan AET de aanvraag van de volgende milieuvergunningen en/of Watervergunning verzorgen: 

  • Melding Activiteitenbesluit
  • Wet milieubeheervergunning voor type C-inrichtingen volgens de beslisboom van het Activiteitenbesluit
  • Watervergunning (geen onderdeel van de omgevingsvergunning)
  • Milieuvergunning op hoofdlijnen. 

In de procedure van de aanvraag tot verlening van de vergunning kan worden bemiddeld bij de omschrijvingen in de voorschriften (ontwerpbeschikking) en bij beroepsprocedures inzake de vergunningverlening bij de Raad van State in geval van bezwaren uit de omgeving. 

 

2. Controle op de milieuvergunning en/of Watervergunning 
Desgewenst kan uw milieuvergunning en/of watervergunning worden gecontroleerd op de naleving hiervan in het kader van de ontwikkeling van milieuzorg binnen uw onderneming. Hierbij kan op een pragmatische wijze de ontbrekende onderdelen worden aangevuld, waar niet voldaan wordt aan de vergunningsvoorschriften.

Hierbij kan de controle van de kwaliteit van het te lozen afvalwater worden verricht (bemonsteren en analytisch onderzoek afvalwater, leveren rapportage inclusief afstemming met het bevoegd gezag). In geval van overtreding van de normen kunnen beroepsprocedures worden verzorgd.