Milieu 

Aanvraag milieuvergunningen (Wet milieubeheer) als onderdeel van de omgevingsvergunning 
Melding Activiteitenbesluit

Aanvraag Watervergunning
Ontwikkeling milieuzorgsystemen 
Ontwikkeling milieuzorg door workshops 
Advisering geur reducerende maatregelen 
Afvalstoffenreductie 
Bedrijfsmilieuplan 
Bodemonderzoek/bodemschadetaxatie
- bodemonderzoek bij aankoop/verkoop van onroerende zaken

- bodemonderzoek voor bouwaanvragen

- opstellen budgetramingen bodemsaneringen
- nulsituatie-onderzoek bodem voor C-vergunningen (Wet milieubeheer)

- nulsituatie-onderzoek bodem voor het Activiteitenbesluit
- beoordelen rapportage bodemonderzoek

- verrichten van contra-expertise bodemonderzoek
- advisering inzake onderzoeksprogramma's
Bodemsanerende adviezen
Bemonstering effluent na voorzuivering in olie-afscheiders, slibvangputten en vetputten
Advisering afvalwatersystemen/voorzuiveringen
Subsidies